Jesteś tutaj: Start > Działalność > Publikacje

Publikacje

Na tej stronie umieszczono wykaz publikacji z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, które powstały na kanwie badań prowadzonych w rejonie Stacji im. S. Baranowskiego.

Wybór ten jest selektywny. W szczególności są to prace geomorfologiczne, geologiczne, glacjologiczne, klimatyczne i glacjologiczne opisujące basen lodowca Werenskiolda oraz sąsiednie doliny górskie.

Notki bibliograficzne uporządkowane są alfabetycznie wg autorów oraz roku publikacji. Zbiór ten będzie sukcesywnie uzupełniany w miarę możliwości czasowych. W tym miejscu zwracam się również z prośbą do polarników, którzy prowadzili badania w oparciu o Stację Glacjologiczną o nadsyłanie własnych wykazów literatury, najlepiej w wersji elektronicznej (zwykły tekst bez formatowania [txt]) na adres polar@geom.uni.wroc.pl.

Wykaz prac
 • Baranowski S., 1973, Geyser – like water spousts at Werenskiold Glacier (West Spitsbergen), [w:] Symposium on the Hydrology of Glaciers, IASH, 95, s. 131-134.
 • Baranowski S., 1975, Glaciological investigations and geomorphological observations made in 1970 on Werenskiold Glacier and its forefield, Acta Univ. Wartisl., no 251, Spitsbergen Expenditions, I, s. 69-94.
 • Baranowski S., 1975, Morfologiczne skutki zmiany bilansu masy i energii lodowców spistbergeńskich na przykładzie Lodowca Werenskiolda, [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 27-30.
 • Baranowski S., Karlén W., 1976, Remnants of Viking-age tundra in Spistbergen and northern Scandinavia, Geogr. Annaler, 58A (1-2), s.
 • Baranowski S., Szerszeń L., 1968, Some properties of sub-fossil and organic deposits from the region of Weenskioldbreen, Westspitsbergen, [w:] Polish Spitsbergen Expeditions 1957-1960, Summ. of Sci. Res., Warszawa, s. 239-247.
 • Bukowska-Jania E., Jania, J., 1988: Zmiany geometrii czołowej części lodowca Werenskiold (Spitsbergen) w latach 1957 -1973 - 1982 - 1983. [w:] Wyprawy Polarne Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 64-91.
 • Brázdil R., Chmal H., Kida J., Klementowski J., Konečný M., Pereyma J., Piasecki J., Prošek P., Sobik M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., 1988, Results of investigations of the geographical research expedition Spitsbergen 1985, Univ. J. E. Purkynĕ, Brno, 337 s.
 • Chmal H., 1981, Ruch Lodowca Werenskiolda w świetle datowania mchów fosylnych, VIII Sympozjum Polarne, Referaty i Komunikaty, Sosnowiec, s. 63-68.
 • Czajkowski R., 1981, Radarowe pomiary miąższości Lodowca Werenskiolda, VIII Sympozjum Polarne, Referatu i Komunikaty, Sosnowiec, s.53-62.
 • Fabiszewski J. 1975, Migracja roślinności na przedpolu lodowca Werenskiolda (Spitsbergen Zachodni), [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 81-86.
 • Głowacki P., 1983, Recording some of the physicochemical variations that occured in the Werenskiold Glacier waters, [w:] Field Investigations Perfmormed During the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983, Interim Report, Katowice, s. 19-25.
 • Głowicki B., 1975, Snow and firn patches between Hornsund and Werenskiold Glacier, Acta Univ. Wratils., no 251, Spistberegen Exp. I, s . 139-146.
 • Głowicki B., 1982, Some hydrological phenomena observed in the outflow from the Werenskiold Glacier basin, Acta Univ. Wratisl., n. 525, Spitsbergen Expeditions IV, s. 49-56.
 • Jokiel B., Kasprzak M., Klementowski J., 2012, Rola niwacji w morfogenezie stoków Ziemi Wedel – Jarlsberga (SW Spitsbergen) na przykładzie pomiarów wytrzymałości skał młotkiem Schmidta, [w:] E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.), 2012, Streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, s. 35.
 • Kasprzak M., 2012, Rozwój stoku trójdzielnego w świetle pomiarów młotkiem Schmidta – przykład Jens Erikfjellet, Ziemia Wedel-Jarlsberga, [w:] E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.), 2012, Streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, s. 85.
 • Kasprzak M., 2012, Morfometria, formy i osady Doliny Steinvik (SW Spitsbergen), [w:] E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.), 2012, Streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, s. 84.
 • Kosiba A., 1960, Some results of glaciological investigations in SW-Spitsbergen carried out during the Polish I.G.Y. Spistbergen Expeditions in 1957, 1958 and 1959, UWr. Zesz. Nauk., Seria B., Nauki Przyrodnicze, nr 4, 30 s.
 • Krawczyk W., Pulina M., 1983, Hydrochemical investigations in the Werenskiold Glacier basin, [w:] Field Investigations Perfmormed During the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983, Interim Report, Katowice, s. 15-18.
 • Migała K, Sobik M., 1984, Deflation and nival-eolian phenomena observed under conditions of congelation in the forefield of the Werenskiold Glacier, SW Spitsbergen, Zeitschrift fur Gletscherkunde und Glazialgeologie, Insbruck, Band 20, 197-206.
 • Olszewski A., Szupryczyński J., 1975, Charakterystyka strukturalno-teksturalna osadów morenowych lodowca Werenskiolda, [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 41-45.
 • Pereyma J., Baranowski S., Piasecki J., 1975, Warunki meteorologiczne i hydrologiczne lodowca Werenskiolda i jego przedpola w sezonach letnich 1972 i 1973 r., [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 35-39.
 • Pereyma J., Piasecki J., 1983, Meteorological conditions in the Werenskiold Glacier basin, [w:] Field Investigations Perfmormed During the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983, Interim Report, Katowice, s. 12-14.
 • Pereyma J., Piasecki J., 1988, Warunki topoklimatyczne i hydrologiczne w rejonie Lodowca Werenskiolda na Spitsbergenie w sezonie letnio-jesiennym 1983 r. Wyprawy Polarne Uniw. Śląskiego, Katowice, s. 107-122.
 • Piasecki J., Pulina M., 1975, Przepływ rzeki lodowcowej Werenskiolda i rzeki Brattegg jako funkcja niektórych parametrów klimatycznych w 1972 r., [w:] Polskie wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, s. 67-72.
 • Pulina M., Pereyma J., Kida J., Krawczyk W., 1984, Characteristics of the polar hydrological years 1979/1980 in the basin of the Werenskiold Glacier, SW Spitsbergen, Polish Polar Res., 5 (3-4), s. 165-182.
 • Szupryczyński J., Olszewski A., 1975, Charakterystyka terasy 4,0 m nad Nottinghambukta, [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 23-25.
 • Zabawski J., Żurawska M., 1975, Mikromorfologia pierwotnych gleb rejonu Hornsundu i lodowca Werenskiolda (Zachodni Spistbergen), [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 101- 105.

---

Wspomnienie o Stanisławie Baranowskim (1935-1978) / Jerzy Pereyma
// Biuletyn Polarny. - Nr 7 (1999), s. 64-66

Wyprawy Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergen w latach 2003-2004 / Jerzy Pereyma // Biuletyn Polarny. - Z. 12-13 (2006), s. 44-46

Plant colonization of the Werenskiold glacier forefield (W. Spitsbergen) / B. Wojtuń, J. Matuła, J. Pereyma // W: History, Evolution & Future of Arctic & Alpine Flora : Botanical Society of Scotland Symposium, St Andrews University, Scotland, 25-27 June 2007 : poster abstracts. - S. 16

Kolonizacja przedpola lodowca Werenskiolda (Spitsbergen Zachodni) przez sinice i rośliny / Bronisław Wojtuń, Jan Matuła, Jerzy Pereyma
// W: Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych / pod red. Anny Kowalskiej, Agnieszki Latochy, Henryka Marszałka i Jerzego Pereymy. - Wrocław : Wydawnictwo GAJT : Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - S. 228-236 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie, Spitsbergen / [Jerzy Pereyma]
// W: Polskie terenowe stacje geograficzne / pod red. Mariusza Klimka, Kazimierza Krzemienia. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2011. - S. 95-96

Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie / Jerzy Pereyma
// W: Magiczne miejsce "Baranówka" : zbiór wspomnień w 40-lecie stacji polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie / pod red. Krzysztofa Migały, Jerzego Pereymy i Jacka Piaseckiego. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Reginalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - S. 13-18

Książki stacji im. Stanisława Baranowskiego / Jerzy Pereyma
// W: Magiczne miejsce "Baranówka" : zbiór wspomnień w 40-lecie stacji polarnej im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie / pod red. Krzysztofa Migały, Jerzego Pereymy i Jacka Piaseckiego. - Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Reginalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - S. 19-22

Migała Krzysztof, Pereyma Jerzy, Kasprzak Marek, Korabiewski Bartosz, Marszałek Henryk, Migoń Piotr, Rysiukiewicz Michał, Sikora Sebastian, Staśko Stanisław, Wąsik Mirosław, Witkowski Andrzej, Wojtuń Bronisław
Środowisko geograficzne otoczenia Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego - Lodowiec Werenskiolda = Geographical environment in the vicinity of the Stanisław Baranowski Polar Station - Werenskioldbreen / Krzysztof Migała, Jerzy Pereyma, Krzysztof Birkenmajer, Dariusz Ignatiuk, Cezary Kabała, Marek Kasprzak, Bartosz Korabiewski, Henryk Marszałek, Jan Matuła, Piotr Migoń, Michał Rysiukiewicz, Sebastian Sikora, Stanisław Staśko, Mirosław Wąsik, Andrzej Witkowski, Bronisław Wojtuń
// W: Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu : polskie badania geomorfologiczne / pod red. Zbigniewa Zwolińskiego, Andrzeja Kostrzewskiego, Mariana Puliny. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.- S. 101-144 : fot. - Bibliogr.

60 lat badań

18 września 2017


W tym roku mija 60 lat od rozpoczęcia badań w rejonie lodowca Werenskiolda. Krótką historię tych badań obrazuje poster przygotowany przez polarników z UWr oraz UŚ w Sosnowcu (mały obrazek, wersja pdf). Kilka fotografii z lat 50. XX w (początki wrocławskiej polarystyki).

Werenhus Book

Tom II: 2003-2014 r.


Książka wpisów z Baranówki (pdf). Opracował M. Kasprzak.

Poprzednie infomacje

Aktualizacja: 18 września 2011 r.


Przejdź do Archiuwm informacji, które ukazywały się na stronie Stacji Polarnej UWr.

Oprac: A. Traczyk (2004) - (C) Zakład Geomorfologii | Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego | Uniwersytet Wrocławski

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | Login